Fysio Ketenzorg Noord (FKN) is een samenwerkingsverband van innovatieve, kwalitatief onderscheidende en goed georganiseerde eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Groningen en Noord-Drenthe met als doel de meest optimale zorg en dienstverlening voor patiënten te leveren.

Wij opereren vanuit een gezamenlijke missie en visie. FKN praktijken behandelen patiënten volgens gezamenlijke ontwikkelde en vastgestelde protocollen inclusief zelfmanagement en verzamelen eenduidige data. We maken actief gebruik van elkaars expertise en verwijzen, daar waar nodig, naar elkaar door. We leren van elkaar door gezamenlijke intervisies, praktijkvisitaties en regionale bij- en nascholing via FKN Academy.
Ook werken we samen met andere disciplines in de eerste, tweede en derde lijn. Wij hebben contacten met partijen uit het sociale domein, zoals b.v. gemeenten en Huis van de Sport. Deze multidisciplinaire aanpak stelt ons in staat om (kosten)effectief en efficiënt te werken. Zo leveren wij onze bijdrage aan ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’.
Deze bundeling van krachten stelt ons in staat de meest optimale zorg en dienstverlening te leveren.

Kwaliteitseisen FKN.

 • de toetredende praktijk voldoet minimaal aan intervisie en visitatie volgens KNGF of Keurmerk Fysiotherapie eisen. Althans het lid voldoet aan de kwaliteitscriteria die door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur van de Coöperatie zijn geformuleerd, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een certificerende instelling;
 • Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in een erkend kwaliteitsregister (KRF of Keurmerk Fysiotherapie) van binnen haar beroepsgroep en zijn BIG-geregistreerd.
 • De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Database Fysiotherapie of zijn opvolger.
 • De praktijk heeft zijn werkgebied in Groningen, Friesland en/of Drenthe.
 • De praktijk neemt actief deel binnen het netwerk, wat inhoudt
  • het onderschrijven van de missie en visie van het netwerk,
  • het op zich nemen van taken binnen het netwerk,
  • het inbrengen van verbeteringen,
  • het aanwezig zijn bij en het constructief deelnemen aan de netwerkvergaderingen.
 • Per praktijk wordt praktijkbreed deelgenomen aan de door de coöperatie vastgestelde zorgproducten met een door FKN vastgestelde minimale dataset. Indien nodig wordt er samengewerkt met andere FKN praktijken opdat de continuïteit van zorg ter zake van alle vastgestelde zorgproducten geborgd is.
 • De praktijk werkt met de door FKN vastgestelde zorgplannen waarin de minimale dataset is opgenomen.
 • De praktijk heeft minimaal één door KNGF erkende specialisatie/verbijzondering die past bij de zorgbehoefte in het werkgebied van de praktijk.
 • De praktijk heeft minimaal één aan fysiotherapie gerelateerde master in dienst.
 • De praktijk heeft een zorgverleningscontract met de preferente zorgverzekeraars in de regio. Dit wordt jaarlijks voor 1 oktober door het bestuur en de ALV vastgesteld.
 • De praktijk heeft een oefenzaal waarin de gecontracteerde beweegzorg adequaat geborgd kan worden.
 • De praktijk declareert op afgesproken diagnosecodes.
 • De praktijk neemt deel aan cursussen/opleidingen die FKN relevant acht voor de uitvoering van de zorgplannen.
 • De praktijk levert maandelijks gegevens aan aan het LDF of aan een door FKN gekozen opvolger.
 • De praktijk voldoet haar betalingen aan FKN
 • De praktijk werkt aantoonbaar multidisciplinair
 • De praktijk werkt met de door FKN opgestelde uniforme oefenprogramma’s. De praktijk heeft hiervoor een overeenkomst met een door FKN gekozen Ehealth-softwareleverancier. Op dit moment is dit Physitrack.
 • De praktijk heeft voor het meten van de klanttevredenheid een overeenkomst met een door FKN gekozen softwareprogramma. Op dit moment is dit Qualiview